دانشمندی  شیعی به نام صدرالدین محمد بن صادق حسینی  زنده در سال ۱۰۸۴ق شرح مبسوطی بر تشریح  الافلاک  شیخ بهایی نگاشته و در شب عاشورا سال۱۰۸۴ به پایان رسانده است. او نام کتابش را تفریح الادراک   فی توضیح تشریح  الافلاک نهاده است. نسخه منحصر این کتاب به سال ۱۰۹۹ به خط  محمد بن حسین  تحریر شده و تملک آقا سید علی فرزند عارف شهیرقطب الدین نیریزی بر روی آن دیده می شود .

چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۰۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

۲ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۰
در حال حاضر امکان به دست آوردن کتاب تشریح الافلاک وجود دارد یا نه؟
در صورت راهنمایی خیلی ممنون می شوم