مقالات آذر ۱۳۸۵
یاربی پرده از در  و دیوار                      در تجلی است یا اولوالابصار در عُطارُد چو مهر پرتو او                      می درخشد اگر بیابدش انظارامروز در شهر ری بزرگداشتی برای استاد شیخ عزیز الله عطاردی برگزار گردید. برای این همایش دو جلد گرامی نامه منتشر گردید که نگارنده نیز سه مقاله را برای آن سمینار ارائه کرده و در این گرامی نامه منتشر شده است : با این...
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۱۷:۱۰
ابن عتایقی از دانشمندان ذوفنون شیعی در سدۀ هشتم هجری  است او شاگرد علاهه حلی است و آن چنان که سرور گرامی آقای حسن انصاری در مقاله خود در باره ابن کمونه یاد آور شده اند نسخه اصلی اثار ابن عتایقی در کتابخانه روضه حیدریه در صحن بارگاه علوی در نجف نگهداری می شود . محض تکمیل یادداشت آن سرور یاد آور می شود که نگارنده اطلاعات موجود در باره این عتایقی را در مقاله تدوین...
يكشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۵۲
یادداشت دوست عزیزم و محقق توانا جناب آقای انصاری در باره کتاب جدیدی از واعظ خرگوشی ، را وقتی مطالعه کردم به یاد یادداشت هایی افتادم که قبلا در باره کتاب مجالس یا مجالس فی الوعظ و التفسیر فراهم آورده بودم و برای به کمال رساندن آن به دنبال منابع جدید بودم. ابتدا باید یاد آور شوم که در سده چهارم و پنجم هجری در خراسان مجالسی در تفسیر به صورت وعظ برگزار می شده که امروزه...
يكشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۳۵