یادداشت دوست عزیزم و محقق توانا جناب آقای انصاری در باره کتاب جدیدی از واعظ خرگوشی ، را وقتی مطالعه کردم به یاد یادداشت هایی افتادم که قبلا در باره کتاب مجالس یا مجالس فی الوعظ و التفسیر فراهم آورده بودم و برای به کمال رساندن آن به دنبال منابع جدید بودم.

ابتدا باید یاد آور شوم که در سده چهارم و پنجم هجری در خراسان مجالسی در تفسیر به صورت وعظ برگزار می شده که امروزه تحریر های مختلفی از آن به پارسی و تازی موجود است. سوال مهم این است که مدرس اصلی این مجالس چه کسی بوده که این تقریرات از درس او بر جای مانده است.

با یادداشت آقای انصاری و معرفی نسخه جدیدی از این مجالس ، احتمال جدیدی مطرح شده و آن اینکه مدرس این مجالس واعظ شهیر خرگوشی می باشد که این احتمال نیاز به تامل و بررسی دارد . با شناسایی این نسخه جدید تاکنو ن حدود پنج نسخه از این مجالس شناسایی شده که در شکل کلی با هم مشابه بوده ولی  از نظر تلخیص و مطالب با هم تفاوت زیادی دارند .

شایان ذکر است از خرگوشی مذکور کتابی جدید دیگری در خوابگزاری شناسایی شده که نسخه منحصر کهنی از آن دب کتابخانه مجلش شورای اسلامی در طهران نگهداری می شود .

همچنین مدرس مجاس مذکور تاکنون ابن حفیف شیرازی ، اردبیلی و اجمد جام نیز گفته شده است .

يكشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۳۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت