مقالات ارديبهشت ۱۳۸۶
دانشمندی  شیعی به نام صدرالدین محمد بن صادق حسینی  زنده در سال 1084ق شرح مبسوطی بر تشریح  الافلاک  شیخ بهایی نگاشته و در شب عاشورا سال1084 به پایان رسانده است. او نام کتابش را تفریح الادراک   فی توضیح تشریح  الافلاک نهاده است. نسخه منحصر این کتاب به سال 1099 به خط  محمد بن حسین  تحریر شده و تملک آقا سید علی فرزند عارف شهیرقطب الدین نیریزی بر روی آن دیده می...
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۰۱
ابوالعباس نیریزی از منجمان شهیر سدهء هفتم هجری است کتابی نوشته در احکام نجوم و  پیش بینی حوادث از احکام آنها . عنوان اصلی آن چنین است:مقاله النیریزی فی حوادثات القرآنات و  الکسوفات الداله علی الفتن و الحروب و ما تدل علیه الی آخر سنه ۶۵۵ این مقاله تاکنون منتشر نشده و  در کتابشناسی ها هم معرفی نگردیده است .نسخه ای که به نظر رسید متعلق به سده نهم بود و به ضمیمه آندو...
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۹:۵۶