مقالات تير ۱۳۸۵
مفضل بن عمر كه در اغلب كتاب هاي رجال شيعه از اصحاب امام صادق (ع) ياد شده است . چند حديث مفضل از امام صادق (ع) راويت نموده كه كتب توحيد مفضل و حديث اهليلجه از آن جمله است . اخيرا دوست گرامي محمد كاظم رحمتي نسخه از مجله اي كه در اروپا منتشر شده بود معرفي نموده كه كتاب ديگري از مفضل در آن به چاپ رسيده است . مشخصات اين مجله چنين است: RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI (VOLUME LXIX  FASC.3-4) sTampato CON IL...
پنجشنبه ۸ تير ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۴۵